เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 ผู้เขียน : นางสาววริศรา เรืองพลังชูพร
2 / มิ.ย. / 2554
ปฏิทินประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2554 (เพิ่มเติมกลุ่มสถานศึกษา ครั้งที่1)
ประกาศเรื่อง ปฏิทินประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2554 (เพิ่มเติมกลุ่มสถานศึกษา ครั้งที่1) อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาววริศรา เรืองพลังชูพร
1 / มิ.ย. / 2554
ปฏิทินประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2554
ปฏิทินประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2554 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : ณภัทร ศรีละมัย
30 / พ.ค. / 2554
การประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของ ร.ร.มัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา
คณะประเมินของ สพม.6 ได้ประเมินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ ร.ร.มัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา อ่านต่อ...
ผู้เขียน : ณภัทร ศรีละมัย
29 / พ.ค. / 2554
การอบรมเิชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับชั้น จ.สมุทรปราการ
สพม.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับโรงเรียนในสังกัด จ.สมุทรปราการ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาววริศรา เรืองพลังชูพร
28 / พ.ค. / 2554
อบรมความรู้จีนศึกษาสำหรับครูมัธยมศึกษา
โครงการจีนศึกษา ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมความรู้จีนศึกษาสำหรับครูมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2554 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาววริศรา เรืองพลังชูพร
23 / พ.ค. / 2554
รายชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ระหว่างวันที 6 มิ.ย.-24 ส.ค.54)
รายชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ระหว่างวันที 6 มิ.ย.-24 ส.ค.54) อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาววริศรา เรืองพลังชูพร
21 / พ.ค. / 2554
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ด้วย สพฐ โดย สทร.ได้จัดทำโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขึ้นโดยดำเนินการรวบรวม ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ VDO CLIP เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.krutubechannel.com อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
16 / พ.ค. / 2554
ร้อยละของจำนวนนักเรียนทีี่ได้คะแนนสูงกว่าขีดจำกัดล่าง
ร้อยละของจำนวนนักเรียนทีี่ได้คะแนนสูงกว่าขีดจำกัดล่าง อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
10 / พ.ค. / 2554
การประเมินพัฒนาการของระบบประกันคุณภาพโดยต้นสังกัด
การประเมินพัฒนาการของระบบประกันคุณภาพโดยต้นสังกัด อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
9 / พ.ค. / 2554
ประชุมรองผู้บริหารฝ่ายวิชาการโรงเรียนที่รับการประเมินภายนอกรอบสาม
ประชุมรองผู้บริหารฝ่ายวิชาการโรงเรียนที่รับการประเมินภายนอกรอบสาม อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
9 / พ.ค. / 2554
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
9 / พ.ค. / 2554
การจัดทำรายงานประจำปีของโรงเรียน (SAR)
หนังสือแจ้งการจัดทำ SAR ปีการศึกษา 2553 ของโรงเรียน อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/6
<< 1 2 3 4 5 6 >>

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6