เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 เรื่อง : อบรมความรู้จีนศึกษาสำหรับครูมัธยมศึกษา
ผู้เขียน : นางสาววริศรา เรืองพลังชูพร
เสาร์ ที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554
เข้าชม : 1879
โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา จัดโครงการอบรมจีนศึกษา สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาและภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2554 ณ ห้องสัมมนา 3 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับจีนศึกษาที่จำเป็นต่อการเพิ่มพูนความรู้ ของครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษาและภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิชาสังคมศึกษาและการสอนภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษา ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ของสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจักเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ภาษาจีน และนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา เพื่อการศึกษาต่อในอนาคต
ประเด็นหัวข้อการอบรม อาทิ - ประวัติศาสตร์จีนก่อนสมัยใหม่ - ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่  - ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ -ปรัชญาและศาสนาจีน -สังคมวัฒนธรรมจีน - ศิลปและวรรณคดี - เศรษฐกิจจีน - จีนกับประชาคมโลกhttp://www.asia.tu.ac.th/china/News190454.htmlข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ไฟล์บันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 8 / พ.ค. / 2564
      แบบบันทึกสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 30 / มี.ค. / 2563
      แบบบันทึกสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 18 / พ.ค. / 2562
      เอกสารเกี่ยวกับการอบรมทักษะอาชีพเด็กและเยาวชน 7 / มี.ค. / 2561
      นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 2 / ก.พ. / 2561


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6