เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
4 / เม.ย. / 2565
ไฟล์บันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564
ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
8 / พ.ค. / 2564
ไฟล์บันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563
สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพม.ฉะเชิงเทรา และ สพม.สมุทรปราการ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
9 / มิ.ย. / 2563
การรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
การรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
30 / มี.ค. / 2563
แบบบันทึกสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562
สำหรับใช้บันทึกผลการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์สภาพปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
18 / พ.ค. / 2562
แบบบันทึกสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไฟล์ Excel สำหรับบันทึกสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
7 / มี.ค. / 2561
เอกสารเกี่ยวกับการอบรมทักษะอาชีพเด็กและเยาวชน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
2 / ก.พ. / 2561
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
31 / ม.ค. / 2561
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2561
เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
12 / พ.ย. / 2560
การส่งข้อมูล GPA (5 ภาคเรียน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
สำหรับโรงเรียนที่ใช้โปรแกรม Secondary56+ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
8 / ก.ค. / 2560
คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ตามประกาศ สพฐ. ที่ 621/2554 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
21 / มิ.ย. / 2560
ขอความร่วมมือส่งข้อมูล GPA และ O-NET และสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ฯ ปี 2559
ขอความร่วมมือในการส่งข้อมูล GPA / O-NET และสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
19 / มิ.ย. / 2560
ประชาสัมพันธ์รายการสื่อส่งเสริมกระบวนการเรีัยนรู้ ปี 2560
ประชาสัมพันธ์รายการสื่อส่งเสริมกระบวนการเรีัยนรู้ ปี 2560 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
9 / ธ.ค. / 2559
แผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
10 / พ.ค. / 2559
นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
13 พฤษภาคม 2559 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
20 / เม.ย. / 2559
การติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนคู่พัฒนา
สพฐ. โดย สมป. ได้ดำเนินการการติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนคู่พัฒนา อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
15 / ก.ค. / 2558
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
3 / มิ.ย. / 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ของ สพม.6 (ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
จำนวน 8 ตำแหน่ง อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
25 / พ.ค. / 2558
เครื่องมือติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ตามประกาศ สพฐ. ที่ 621/2554 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
21 / พ.ค. / 2558
แบบรายงานผลสัมฤทธิ์โรงเรียนในฝัน
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
17 / ธ.ค. / 2557
การประชุมด้วยระบบทางไกล
ชี้แจงนโยบายและแนวทางในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6