เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 เรื่อง : เอกสารเกี่ยวกับการอบรมทักษะอาชีพเด็กและเยาวชน
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
พุธ ที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 2704
           ตามที่จังหวัดสมุทรปราการ  ได้อนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ดำเนินโครงการฝึกทักษะอาชีพเด็กและเยาวชน  โดยกำหนดให้โรงเรียนในสังกัด ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ  ดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เกิดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  มีทักษะในการประกอบอาชีพเบื้องต้น สามารถนำความรู้ที่ได้ไปหารายได้ระหว่างเรียน
           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  จึงได้จัดทำร่างเอกสารต่างๆ เพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ  รวมทั้งเอกสารสำหรับการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ  ให้ทุกหน่วยจัดการฝึกอบรมได้มีแนวทางไปทิศทางเดียวกัน

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ไฟล์บันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 8 / พ.ค. / 2564
      แบบบันทึกสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 30 / มี.ค. / 2563
      แบบบันทึกสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 18 / พ.ค. / 2562
      เอกสารเกี่ยวกับการอบรมทักษะอาชีพเด็กและเยาวชน 7 / มี.ค. / 2561
      นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 2 / ก.พ. / 2561


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6