[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 


วิชาการ
เรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
สรุปย่อสาระสำคัญ      เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  จัดประชุมโดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556  ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา

เอกสารหมายเลข 1  ประกาศกระทรวงศึกษา  ====>> ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

เอกสารหมายเลข 2  คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการปรับแบบพิมพ์ ปพ.1  ====>  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

เอกสารหมายเลข 3  แบบฝึกปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ====> ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

เอกสารหมายเลข 4  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  ====>  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

 

หมายเหตุ  ในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้ติดต่อประสานงานกับวิทยากรประจำจังหวัดหรือ นายณภัทร  ศรีละมัย  ศึกษานิเทศก์ สพม.6ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
หน่วยงาน : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เสาร์ ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
เข้าชม : 2004
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 7 ครั้ง.


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      เกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA 9 / ต.ค. / 2561
      เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร มาตรฐานและตัวชี้วัด (ปรับปรุง พ.ศ.2560) 29 / ม.ค. / 2561
      ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียน 23 / ก.ค. / 2560
      มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 8 / ก.ค. / 2560
      แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล (ฉบับปรับปรุง) 8 / ก.ค. / 2560


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6