เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 วิชาการ
เรื่อง : การประชุมปฏิบัติการแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง           กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กำหนดจัดประชุมปฏิบัติการแนวทางการเขียนรายงานและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562  ณ โรงเรียนดัดดรุณี  จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยให้ครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม  สำหรับโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 1,500 คน ขึ้นไป ให้ส่งครูเข้าร่วมประชุมโรงเรียนละ 2 คน  โรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า 1,500 คน  ส่งครูเข้าร่วมประชุมจำนวน 1 คน

          ทั้งนี้ให้ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับใช้ในการประชุมมาในวันประชุมด้วย ดังนี้

          1. (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง

          2. PPT  สรุปแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง

          3.  ใบกิจกรรม

          4.  หนังสือเชิญประชุมผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
หน่วยงาน :
เสาร์ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 3450

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 5 ครั้ง.


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      ครูไทย 4.0 สู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning 30 / ส.ค. / 2563
      (ตัวอย่าง) ระเบียบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา 11 / ก.ค. / 2562
      การประชุมปฏิบัติการแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 18 / พ.ค. / 2562
      คลิปการบรรยาย ศน.ณภัทร ศรีละมัย (สพม.6) 14 / เม.ย. / 2562
      เกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA 9 / ต.ค. / 2561


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6