เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 เรื่อง : แผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
ศุกร์ ที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 2804
        ตามที่แผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11 (พ.ศ. 2555 - 2559) กาลังจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2559 นี้ ดังนั้น เพื่อให้สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีทิศทางการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 จึงจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ขึ้น โดยวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2574) นโยบายกระทรวง ศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และผลการดาเนินงานของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2558 รวมทั้งความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมุ่งหวังให้แผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นแผนแม่บทของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในสังกัดนาไปแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปีต่อไป

Download Full Text ที่นี่เอกสารนโยบาย 5 อันดับล่าสุด

      การรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 9 / มิ.ย. / 2563
      คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 8 / ก.ค. / 2560
      แผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 9 / ธ.ค. / 2559


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6