เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 วิชาการ
เรื่อง : แนวทางในการคิดคำนวณคะแนนผลสอบโอเน็ตเพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบสาม

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพืื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ได้ดำเนินการจัดทำตารางจากโปรแกรม Microsoft Excel  เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้คำนวณผลการทดสอบระดับชาติเตรียมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ตามเกณฑ์การประเมินของ สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 5  ซึ่งมีคะแนนในการประเมินภายนอกรอบสาม จำนวน 20 คะแนนเต็ม  แบ่งเป็นคะแนนเชิงปริมาณโดยคำนวณจากผลการทดสอบโอเน็ตทุกระดับชั้นในปีปัจจุบันเป็นคะแนน 16 คะแนน  และคะแนนเชิงพัฒนาการเปรียบเทียบระหว่างปีปัจจุบันกับปีก่อนรับการประเมิน 1 ปี อีกจำนวน 4 คะแนน 

โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดโดยคลิกที่ลิงค์ >>> ไฟล์สำหรับใช้ในการคำนวณ

เตรียมพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสามแต่เนิ่นๆ  ในกรณีที่โรงเรียนมีผลการประเมินในระดับต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ควรจะมีโครงการรองรับเพื่อพัฒนาผลการทดสอบของปีการศึกษาต่อไปให้เห็นเป็นรูปธรรมผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
หน่วยงาน : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
อังคาร ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554
เข้าชม : 3933

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 8 ครั้ง.


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      ครูไทย 4.0 สู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning 30 / ส.ค. / 2563
      (ตัวอย่าง) ระเบียบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา 11 / ก.ค. / 2562
      การประชุมปฏิบัติการแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 18 / พ.ค. / 2562
      คลิปการบรรยาย ศน.ณภัทร ศรีละมัย (สพม.6) 14 / เม.ย. / 2562
      เกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA 9 / ต.ค. / 2561


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6