เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 วิชาการ
เรื่อง : เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร มาตรฐานและตัวชี้วัด (ปรับปรุง พ.ศ.2560)

 เอกสารเกี่ยวกับการนำหลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ

การดาวน์โหลดให้คลิกเลือกตามหัวข้อที่ต้องการ

1.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลว. 11 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.  คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ1239/2560  ลงวันที่ 7 ส.ค. 2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

3.  คำสั่ง สพฐ. ที่ 30/2561 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

4.  ประกาศ สพฐ. ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

5.  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

6.  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

7.  หลักสูตรสาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

8.  การเทียบเคียงตัวชี้วัดในสาระพื้นฐานและผลการเรียนรู้ในสาระเพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

9.  การเทียบเคียงตัวชี้วัดในสาระพื้นฐานและผลการเรียนรู้ในสาระเพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

10. การเทียบเคียงตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

11. PPT ชี้แจงการนำหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง 2560) ไปสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา

12. PPT  แนวทางการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สู่การจัดทำคำอธิบายรายวิชา

13. ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัด (ตารางเปล่า)

 

 
 
 


ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
หน่วยงาน : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
จันทร์ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 91275

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 37 ครั้ง.


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      ครูไทย 4.0 สู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning 30 / ส.ค. / 2563
      (ตัวอย่าง) ระเบียบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา 11 / ก.ค. / 2562
      การประชุมปฏิบัติการแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 18 / พ.ค. / 2562
      คลิปการบรรยาย ศน.ณภัทร ศรีละมัย (สพม.6) 14 / เม.ย. / 2562
      เกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA 9 / ต.ค. / 2561


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6