เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 วิชาการ
เรื่อง : รายงานการพัฒนาครูผู้สอนสิ่งแวดล้อมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สพม.6 โดยใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน
สรุปย่อสาระสำคัญ

 ชื่อเรื่องที่ศึกษา        รายงานการพัฒนาครูผู้สอนสิ่งแวดล้อมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
                           สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
                           โดยใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน                                                   
ชื่อผู้ศึกษา              มาเรียม  ซอหมัด

หน่วยงานที่ศึกษา     โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ปีที่ศึกษา               ปีการศึกษา 2556

บทคัดย่อ

               การศึกษาครั้งนี้ เป็นการพัฒนาครูผู้สอนสิ่งแวดล้อมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต โดยใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของคู่มือ ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนด 80/80 เพื่อเปรียบ เทียบความรู้ ความเข้าใจของครูผู้สอนก่อนและหลังการศึกษาคู่มือการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน  เพื่อประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอน เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนของครูผู้สอนภายหลังการศึกษาคู่มือ กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนสิ่งแวดล้อมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จำนวน 30 คน ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 75 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ คู่มือการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน แบบทดสอบการวัดความรู้ ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ จำนวน 30 ข้อ แบบประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของครูผู้สอน แบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อคู่มือ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของครูผู้สอนหลังการศึกษาคู่มือ การเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการดำเนินการเพื่อการพัฒนา คือ ปีการศึกษา 2556 วิเคราะห์ข้อมูลโดยคำนวณหาอัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสถิติทดสอบ (t- test) ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า
              คู่มือการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ คำแนะนำการศึกษาคู่มือเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน และแนวทางการประเมินสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน คู่มือมีประสิทธิภาพเท่ากับ
84.79/85.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80
              ทดลองใช้คู่มือกับครูผู้สอน โดยจัดประชุมชี้แจงแนะนำการใช้คู่มือและครูผู้สอนศึกษาคู่มือด้วยตนเองไปตามลำดับ และมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน    
              ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจเมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนหลังและการศึกษาคู่มือได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
16.22/27.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.78/1.94 และพบว่ามีความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังการ ศึกษาคู่มือแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 แสดงว่าคู่มือนี้สามารถใช้พัฒนาครูผู้สอนให้มีความ ก้าวหน้าได้เป็นที่น่าพอใจ ดังปรากฏพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของครูผู้สอนต่อคู่มือ ได้ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาภายหลังการศึกษาคู่มือ ผู้เรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 97.79  มีความเห็นว่าครูผู้สอนได้จัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนผู้เขียน : มาเรียม ซอหมัด
หน่วยงาน : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
อาทิตย์ ที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558
เข้าชม : 2359

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      ครูไทย 4.0 สู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning 30 / ส.ค. / 2563
      (ตัวอย่าง) ระเบียบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา 11 / ก.ค. / 2562
      การประชุมปฏิบัติการแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 18 / พ.ค. / 2562
      คลิปการบรรยาย ศน.ณภัทร ศรีละมัย (สพม.6) 14 / เม.ย. / 2562
      เกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA 9 / ต.ค. / 2561


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6