เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 วิชาการ
เรื่อง : ผลคะแนนตัวบ่งชี้ที่ 5 สำหรับการประเมินภายนอกรอบสามของโรงเรียนในสังกัด สพม.6

          การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามโดย สมศ.  ทางกลุ่มนิิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ได้ดำเนินการคำนวณคะแนนตัวบ่งชี้ที่ 5  ให้กับโรงเรียนสังกัดทุกโรงเพื่อให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามครั้งนี้

          ไฟล์ที่จัดทำให้นั้น เมื่อโรงเรียนดาวน์โหลดไปแล้วให้ดำเนินการแตกไฟล์ออกจะได้ไฟล์ MS Excel 2007  ภายในประกอบไปด้วยแผ่นงานจำนวน 3 แผ่นงาน  ได้แก่ แผ่นงานพัฒนาการของค่าร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าขีดจำกัดล่างชั้น ม.3  , แผ่นงานพัฒนาการของค่าร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าขีดจำกัดล่างชั้น ม.6 , แผ่นงานคะแนนสำหรับการประเมินภายนอกรอบสามจากค่าร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าขีดจำกัดล่างของโรงเรียนพร้อมระบุระดับคุณภาพ

          เมื่อโรงเรียนได้ไฟล์ไปแล้วให้ดำเนินการเลือกที่รหัสของโรงเรียนเพื่อทำการดูข้อมูล จากนั้นให้โรงเรียนดำเนินการจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยพิจารณาจากระดับคุณภาพรายกลุ่มสาระการเรียนรู้  พร้อมทั้งให้ดำเนินการจัดทำแผนจกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมของโรงเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

         สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ ===>>>   km/userfiles/SPM6_O-Net_3.rar 

         ในกรณีที่โรงเรียนต้องการสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อได้ที่ ศน.ณภัทร  ศรีละมัย  (ศึกษานิเทศก์ สพม.6)  ทางโทรศัพท์มือถือโดยขอเบอร์ได้ที่ครูทะเบียน-วัดผลประจำโรงเรียนของท่าน  หรือติดต่อได้ทางอีเมล์  :  srilamai@gmail.com  หรือ  srilamai@hotmail.comผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
หน่วยงาน : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เสาร์ ที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554
เข้าชม : 6063

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 21 ครั้ง.


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      ครูไทย 4.0 สู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning 30 / ส.ค. / 2563
      (ตัวอย่าง) ระเบียบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา 11 / ก.ค. / 2562
      การประชุมปฏิบัติการแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 18 / พ.ค. / 2562
      คลิปการบรรยาย ศน.ณภัทร ศรีละมัย (สพม.6) 14 / เม.ย. / 2562
      เกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA 9 / ต.ค. / 2561


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6