[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  
ชื่อ - นามสกุล :
ณภัทร ศรีละมัย
ชื่อเล่น :
ตำแหน่ง :
ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 6
หน้าที่ :
นิเทศ การจัดการศึกษา สพม.6
ที่อยู่ :
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก :
CEO

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6