เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

หมวดหมู่ รายงานการวิจัย

เรื่อง : รายงานผลการศึกษาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ
โดย : srilamai
พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ขนาดไฟล์ 1.17 MBs

อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ที่บริการโหลด :

     รายงานผลการศึกษาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ 2) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยเป็นการศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ดำเนินการศึกษาข้อมูลด้านงบประมาณ (Money) ข้อมูลด้านบุคคล (Man) ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ (Management) และข้อมูลด้านวัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก (Material)  และการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน ดำเนินการศึกษาข้อมูลด้านปัจจัยและด้านกระบวนการ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์  โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ จำนวน 154 คน แบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 5 คน และครู จำนวน 149 คน ผลการศึกษาพบว่า

     1. ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สรุปได้ว่า ด้านงบประมาณ (Money) สถานศึกษามีงบประมาณสำหรับส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ไม่เพียงพอ และรูปแบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการจัดประชุมวางแผนการดำเนินการจัดการงบประมาณให้สอดคล้องในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  รวมถึงการลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง  ด้านบุคคล  (Man) ครูมีความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากสถานศึกษามีการจัดอบรมการเตรียมความพร้อมในการใช้ Google classroom  มีการจัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆ และสถานศึกษามีการประชุมแจ้งนโยบาย  แนวทาง  วิธีปฏิบัติอย่างชัดเจน  มีการจัดอบรมการเตรียมความพร้อมในการใช้ Google classroom และการพัฒนาทักษะการใช้งานด้วย Application Platform ต่าง ๆ รวมถึงการให้แนวทาง การสนับสนุน ในเรื่องของการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และแบบผสมผสาน ด้านการบริหารจัดการ (Management)  สถานศึกษามีจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบผสมผสาน และสถานศึกษามีการขับเคลื่อนนโยบายผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มีการประชุม กำกับติดตาม และนิเทศการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะๆ  มีการส่งเสริมให้การสนับสนุนทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ มีการนิเทศ กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอน รายงานการนิเทศโดยฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดทุกเดือน  มีการปรับเปลี่ยนวิธีการนิเทศ กำกับ ติดตาม
การจัดการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  มีการประชุมวางแผนและปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมตามปฏิทินที่เน้นการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
เป็นสำคัญและด้านวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก
(Material) สถานศึกษามีการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมพื้นที่การให้บริการในสถานศึกษา และในสถานศึกษาบางแห่งได้มี
การปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์

มีการบริหารจัดการให้ครู และนักเรียนเข้าถึงวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครู และการเรียนรู้
ของนักเรียน 
มีการดำเนินการจัดซื้อแพลตฟอร์ม Google Workspace ของ Google Meets  เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานให้มากขึ้น

     2. ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สรุปได้ว่า ครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ มีสภาพที่เป็นจริงต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ด้านปัจจัย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ด้านกระบวนการ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเข้าชม : 792
ดาวน์โหลด : 645รายงานการวิจัย 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 5 / ก.ย. / 2566
      รายงานการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) กับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 5 / ก.ย. / 2566
      รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 - 2565 5 / ก.ย. / 2566
      รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 29 / พ.ย. / 2565
      รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 - 2564 29 / พ.ย. / 2565
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ srilamai@gmail.com , srilamai@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6