เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 

  
- ʡ :
ณภัทร ศรีละมัย
:
˹ :
ศึกษานิเทศก์ สพม.สป
˹ҷ :
นิเทศ การจัดการศึกษา สพม.สป
:
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Telephone :
Email :
/ Ἱ :
CEO

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6