เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 เรื่อง : การประชุมด้วยระบบทางไกล
ผู้เขียน : นายณภัทร ศรีละมัย
พุธ ที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557
เข้าชม : 1777
      ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ันฐานอนุมัติให้จัดประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาด้วยระบบทางไกล  ในวันที่ 8 มกราคม 2558  ณ สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  เพื่อชี้แจงรายละเอียดแนวการดำเนินการในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา

     ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงเชิญประธาน รองประธาน และเลขานุการกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด และบุคลการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

รายละเอียดและวิธีการตรวจสอบระบบคลิกที่นี่ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ไฟล์บันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564 4 / เม.ย. / 2565
      ไฟล์บันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 8 / พ.ค. / 2564
      แบบบันทึกสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 30 / มี.ค. / 2563
      แบบบันทึกสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 18 / พ.ค. / 2562
      เอกสารเกี่ยวกับการอบรมทักษะอาชีพเด็กและเยาวชน 7 / มี.ค. / 2561


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6