เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
วิชาการ
11 / มิ.ย. / 2555
เอกสารประกอบการบรรยาย
เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อ่านต่อ...

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 8 ครั้ง.
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
26 / พ.ค. / 2555
วิธีการแก้ไขการเข้าใช้งาน Students2551 ไม่ได้
อายุการใช้งานโปรแกรม students2551 ใช้งานไม่ได้หลังวันที่ 19 พ.ค. 55 อ่านต่อ...

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 4 ครั้ง.
วิชาการ
28 / เม.ย. / 2555
ค่าคะแนนขีดจำกัดล่างผลสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2554
ค่าคะแนนขีดจำกัดล่างสำหรับใช้ในการคัดแยกคะแนนสอบโอเน็ตเพื่อประเมินภายนอกรอบสาม อ่านต่อ...

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 94 ครั้ง.
วิชาการ
26 / มี.ค. / 2555
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล (ฉบับปรับปรุง)
สพฐ. ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล (ฉบับปรับปรุง) อ่านต่อ...

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 4 ครั้ง.
วิชาการ
24 / มี.ค. / 2555
ขั้นตอนการแจ้งจบหลักสูตรด้วยโปรแกรม Students2551
ขั้นตอนการแจ้งจบหลักสูตรฯ 2551 และการพิมพ์ ปพ.1,2,3 อ่านต่อ...

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
วิชาการ
11 / ธ.ค. / 2554
การสอบวัดความรู้เกี่ยวกับภาษาดิจิตัล (Digital Literacy)
หนึ่งในเกณฑ์การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล อ่านต่อ...

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 16 ครั้ง.
วิชาการ
28 / ต.ค. / 2554
Power Point การจัดทำระเบียบวัดผลของสถานศึกษา
แนวทางการจัดทำระเบียบวัดและประเมินผลของสถานศึกษา อ่านต่อ...

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 11 ครั้ง.
วิชาการ
28 / ต.ค. / 2554
Power Point การวัดผลระดับสถานศึกษา
Power Point ประกอาบการอบรมเรื่อง =การวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา= อ่านต่อ...

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 5 ครั้ง.
วิชาการ
14 / ก.ย. / 2554
Powerpoint เทคนิคการสร้างข้อสอบ
ประกอบการบรรยายของ ดร.สมพงษ์ ปั้นหุ่น อ่านต่อ...

3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 8 ครั้ง.
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3 / ส.ค. / 2554
สัญญาณมือสัญญาณนกหวีด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ อ่านต่อ...

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 6 ครั้ง.
ทั่วไป
25 / ก.ค. / 2554
10 วิธีในการสอนเด็กๆ
เป็นสิ่งที่ยากมากที่จะควบคุมข้อมูลข่าวสารที่จะออกมาสู่เด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปความรุนแรงต่างๆ จากสงคราม ภัยพิบัติต่างๆที่นับวันจะมีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเด็กๆอาจจะเสี่ยงต่อการบริโภคข้อมูลข่าวสารที่ไม่เหมาะสมกับวัย อ่านต่อ...

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
วิชาการ
18 / มิ.ย. / 2554
ผลคะแนนตัวบ่งชี้ที่ 5 สำหรับการประเมินภายนอกรอบสามของโรงเรียนในสังกัด สพม.6
ปรับแก้ไขและตรวจสอบความถุกต้องตามเกณฑ์การประเมินประกาศล่าสุด อ่านต่อ...

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 21 ครั้ง.
วิชาการ
17 / มิ.ย. / 2554
เอกสารเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน
เอกสารประกอบการอบรมเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน อ่านต่อ...

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 5 ครั้ง.
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
14 / มิ.ย. / 2554
แนวทางในการจัดทำเอกสารทางการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ได้กำหนดแนวทางการจัดทำเอกสารทางการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ อ่านต่อ...

3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 3 ครั้ง.
วิชาการ
14 / มิ.ย. / 2554
แนวทางในการคิดคำนวณคะแนนผลสอบโอเน็ตเพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบสาม
ตาราง Excel ที่ใช้สรุปคะแนนผลสอบโอเน็ตเพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบสาม อ่านต่อ...

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 8 ครั้ง.
วิชาการ
9 / พ.ค. / 2554
การคำนวณหาค่าขีดจำกัดล่างของผลการสอบ O-Net
วิธีการคำนวณหาค่าขีดจำกัดล่างของผลการทดสอบ O-Net อ่านต่อ...

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 50 ครั้ง.
วิชาการ
9 / พ.ค. / 2554
ผลวิเคราะห์ผลสอบ O-Net ปีการศึกษา 2553
สรุปผลการวิเคราะห์ผลสอบ O-Net และแนวทางการนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา อ่านต่อ...

3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 27 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/2
<< 1 2 >>

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6