เว็บไซตเพื่อการนิเทศการศึกษา ศน.ณภัทร ศรีละมัย
[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เรื่อง : สัญญาณมือสัญญาณนกหวีด
สรุปย่อสาระสำคัญ

บทคัดย่อ

 

การประเมินครั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์  1) เพื่อประเมินองค์ประกอบด้านต่างๆ                      2) เพื่อเปรียบเทียบการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรม ก่อนและหลังการดำเนินการโครงการและการพัฒนาจริยธรรมคุณธรรมของนักเรียน 3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินโครงการพัฒนาจริยธรรมคุณธรรมของนักเรียน โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ซึงสามารถสรุปได้เป็นภาพรวมผลการประเมินการอภิปรายการประเมินและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการประเมิน

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท  ปัจจัยในการดำเนินโครงการกระบวนการในการดำเนิน โครงการและผลผลิตของโครงการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ในรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP  Model)  กลุ่มตัวอย่างการประเมินครั้งนี้  ได้แก่  ผู้บริหารโรงเรียน  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน  จำนวน  355 คน  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  คือแบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน( S.D.) ข้อมูลเชิงคุณภาพทำการวิเคราะห์เนื้อหา  ( Content  Analysis) ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมบางนักเรียน  โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ได้ผลการประเมินดังนี้

1.1  ด้านบริบท  ผลการประเมินด้นบริบท  พบว่าบริบททางด้านโครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมบางนักเรียน โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6   ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเพื่อพิจารณาแต่ละรายการประเมิน  อยู่ในระดับมากที่สุด  รายการ  ระดับมาก 8 รายการ และระดับปานกลาง 2 รายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือรายการที่  8) หลักการและเหตุผลโครงการมีความไปได้ที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายและเป้าหมายและ  รายการที่ 9) กำเนิดโครงการมีความเหมาะสม  รองลงมา คือ รายการที่  3) หลักการและเหตุผลโครงการตรงกับนโยบายของโรงเรียน  และรายการที่  11)  โดยการมีความสำคัญและความจำเป็น และน้อยที่สุด คือ รายการที่ 6) หลักการและเหตุผลโครงการมีความชัดเจน

                1.2 ด้านปัจจัย ผลการประเมินปัจจัยนำเข้า พบว่า มีความคิดเห็นต่อด้านปัจจัยนำเข้า ของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการประเมินอยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ รายการที่ 17) เอกสารที่ใช้ในโครงการมีรูปเล่มสวยงาม รองลงมา คือ รายการที่ 18) วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกมีความเพียงพอ และน้อยที่สุด คือ รายการที่ 2) ผู้รับผิดชอบมีความสามารถในการบริหารจัดการ

                1.3 ด้านกระบวนการ ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า มีความคิดเห็นต่อด้านกระบวนการ ของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการประเมิน อยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ รายการที่                      1) การดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรม รองลงมา คือ รายการที่ 9) มีการจัดหลักสูตรให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตามความสนใจและถนัดของผู้เรียน และน้อยที่สุด คือ รายการที่ 8) ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในและนอกประกอบการสอน

                1.4 ด้านผลผลิต ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการประเมิน อยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ รายการที่ 4) ดูแลบิดา มาดา หรือผู้มีพระคุณเมื่อยามเจ็บป่วย และรายการที่ 4) มีน้ำใจและให้บริการช่วยเหลือผู้อื่น รองลงมา คือ รายการที่ 1) รู้จักแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย และน้อยที่สุด คือ รายการที่ 6) ช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ โดยไม่หวังผลตอบแทน ส่วนนักเรียนมีความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6   โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ รายการที่ 9) กระตือรือร้นหาทางแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเองเสมอ รองลงมา คือ รายการที่ 2) ไม่หยิบสิ่งของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต และน้อยที่สุด คือ รายการที่ 6) ช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ โดยไม่หวังผลตอบแทน

                2. ระดับความพึงพอใจ ต่อโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ผลการวัดระดับความพึงพอใจ  พบว่าผู้บริหาร  ครู  คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีพิจารณาในแต่ละระดับการประเมิน  อยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ รายการที่  2) ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของครูผู้สอน  รองลงมาคือ  รายการที่  7) คิดว่าควรดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง  และน้อยที่สุด  คือ  รายการที่  4) ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  ส่วนนักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6   ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาแต่ละรายการประเมิน  อยู่ในระมากทุกรายการ  โดยรายการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ  รายการที่  5) ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียน  และน้อยที่สุด  คือ  รายการที่  4)  ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

บทคัดย่อ

 

การประเมินครั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์  1) เพื่อประเมินองค์ประกอบด้านต่างๆ                      2) เพื่อเปรียบเทียบการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรม ก่อนและหลังการดำเนินการโครงการและการพัฒนาจริยธรรมคุณธรรมของนักเรียน 3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินโครงการพัฒนาจริยธรรมคุณธรรมของนักเรียน โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ซึงสามารถสรุปได้เป็นภาพรวมผลการประเมินการอภิปรายการประเมินและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการประเมิน

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท  ปัจจัยในการดำเนินโครงการกระบวนการในการดำเนิน โครงการและผลผลิตของโครงการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ในรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP  Model)  กลุ่มตัวอย่างการประเมินครั้งนี้  ได้แก่  ผู้บริหารโรงเรียน  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน  จำนวน  355 คน  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  คือแบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน( S.D.) ข้อมูลเชิงคุณภาพทำการวิเคราะห์เนื้อหา  ( Content  Analysis) ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมบางนักเรียน  โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ได้ผลการประเมินดังนี้

1.1  ด้านบริบท  ผลการประเมินด้นบริบท  พบว่าบริบททางด้านโครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมบางนักเรียน โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6   ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเพื่อพิจารณาแต่ละรายการประเมิน  อยู่ในระดับมากที่สุด  รายการ  ระดับมาก 8 รายการ และระดับปานกลาง 2 รายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือรายการที่  8) หลักการและเหตุผลโครงการมีความไปได้ที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายและเป้าหมายและ  รายการที่ 9) กำเนิดโครงการมีความเหมาะสม  รองลงมา คือ รายการที่  3) หลักการและเหตุผลโครงการตรงกับนโยบายของโรงเรียน  และรายการที่  11)  โดยการมีความสำคัญและความจำเป็น และน้อยที่สุด คือ รายการที่ 6) หลักการและเหตุผลโครงการมีความชัดเจน

                1.2 ด้านปัจจัย ผลการประเมินปัจจัยนำเข้า พบว่า มีความคิดเห็นต่อด้านปัจจัยนำเข้า ของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการประเมินอยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ รายการที่ 17) เอกสารที่ใช้ในโครงการมีรูปเล่มสวยงาม รองลงมา คือ รายการที่ 18) วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกมีความเพียงพอ และน้อยที่สุด คือ รายการที่ 2) ผู้รับผิดชอบมีความสามารถในการบริหารจัดการ

                1.3 ด้านกระบวนการ ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า มีความคิดเห็นต่อด้านกระบวนการ ของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการประเมิน อยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ รายการที่                      1) การดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรม รองลงมา คือ รายการที่ 9) มีการจัดหลักสูตรให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตามความสนใจและถนัดของผู้เรียน และน้อยที่สุด คือ รายการที่ 8) ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในและนอกประกอบการสอน

                1.4 ด้านผลผลิต ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการประเมิน อยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ รายการที่ 4) ดูแลบิดา มาดา หรือผู้มีพระคุณเมื่อยามเจ็บป่วย และรายการที่ 4) มีน้ำใจและให้บริการช่วยเหลือผู้อื่น รองลงมา คือ รายการที่ 1) รู้จักแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย และน้อยที่สุด คือ รายการที่ 6) ช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ โดยไม่หวังผลตอบแทน ส่วนนักเรียนมีความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6   โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ รายการที่ 9) กระตือรือร้นหาทางแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเองเสมอ รองลงมา คือ รายการที่ 2) ไม่หยิบสิ่งของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต และน้อยที่สุด คือ รายการที่ 6) ช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ โดยไม่หวังผลตอบแทน

                2. ระดับความพึงพอใจ ต่อโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ผลการวัดระดับความพึงพอใจ  พบว่าผู้บริหาร  ครู  คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีพิจารณาในแต่ละระดับการประเมิน  อยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ รายการที่  2) ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของครูผู้สอน  รองลงมาคือ  รายการที่  7) คิดว่าควรดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง  และน้อยที่สุด  คือ  รายการที่  4) ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  ส่วนนักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6   ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาแต่ละรายการประเมิน  อยู่ในระมากทุกรายการ  โดยรายการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ  รายการที่  5) ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียน  และน้อยที่สุด  คือ  รายการที่  4)  ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

บทคัดย่อ

 

การประเมินครั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์  1) เพื่อประเมินองค์ประกอบด้านต่างๆ                      2) เพื่อเปรียบเทียบการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรม ก่อนและหลังการดำเนินการโครงการและการพัฒนาจริยธรรมคุณธรรมของนักเรียน 3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินโครงการพัฒนาจริยธรรมคุณธรรมของนักเรียน โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ซึงสามารถสรุปได้เป็นภาพรวมผลการประเมินการอภิปรายการประเมินและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการประเมิน

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท  ปัจจัยในการดำเนินโครงการกระบวนการในการดำเนิน โครงการและผลผลิตของโครงการใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ในรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP  Model)  กลุ่มตัวอย่างการประเมินครั้งนี้  ได้แก่  ผู้บริหารโรงเรียน  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน  จำนวน  355 คน  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  คือแบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน( S.D.) ข้อมูลเชิงคุณภาพทำการวิเคราะห์เนื้อหา  ( Content  Analysis) ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมบางนักเรียน  โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ได้ผลการประเมินดังนี้

1.1  ด้านบริบท  ผลการประเมินด้นบริบท  พบว่าบริบททางด้านโครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมบางนักเรียน โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6   ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเพื่อพิจารณาแต่ละรายการประเมิน  อยู่ในระดับมากที่สุด  รายการ  ระดับมาก 8 รายการ และระดับปานกลาง 2 รายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือรายการที่  8) หลักการและเหตุผลโครงการมีความไปได้ที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายและเป้าหมายและ  รายการที่ 9) กำเนิดโครงการมีความเหมาะสม  รองลงมา คือ รายการที่  3) หลักการและเหตุผลโครงการตรงกับนโยบายของโรงเรียน  และรายการที่  11)  โดยการมีความสำคัญและความจำเป็น และน้อยที่สุด คือ รายการที่ 6) หลักการและเหตุผลโครงการมีความชัดเจน

                1.2 ด้านปัจจัย ผลการประเมินปัจจัยนำเข้า พบว่า มีความคิดเห็นต่อด้านปัจจัยนำเข้า ของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการประเมินอยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ รายการที่ 17) เอกสารที่ใช้ในโครงการมีรูปเล่มสวยงาม รองลงมา คือ รายการที่ 18) วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกมีความเพียงพอ และน้อยที่สุด คือ รายการที่ 2) ผู้รับผิดชอบมีความสามารถในการบริหารจัดการ

                1.3 ด้านกระบวนการ ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า มีความคิดเห็นต่อด้านกระบวนการ ของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการประเมิน อยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ รายการที่                      1) การดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรม รองลงมา คือ รายการที่ 9) มีการจัดหลักสูตรให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตามความสนใจและถนัดของผู้เรียน และน้อยที่สุด คือ รายการที่ 8) ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในและนอกประกอบการสอน

                1.4 ด้านผลผลิต ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการประเมิน อยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ รายการที่ 4) ดูแลบิดา มาดา หรือผู้มีพระคุณเมื่อยามเจ็บป่วย และรายการที่ 4) มีน้ำใจและให้บริการช่วยเหลือผู้อื่น รองลงมา คือ รายการที่ 1) รู้จักแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย และน้อยที่สุด คือ รายการที่ 6) ช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ โดยไม่หวังผลตอบแทน ส่วนนักเรียนมีความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6   โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ รายการที่ 9) กระตือรือร้นหาทางแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเองเสมอ รองลงมา คือ รายการที่ 2) ไม่หยิบสิ่งของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต และน้อยที่สุด คือ รายการที่ 6) ช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ โดยไม่หวังผลตอบแทน

                2. ระดับความพึงพอใจ ต่อโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ผลการวัดระดับความพึงพอใจ  พบว่าผู้บริหาร  ครู  คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีพิจารณาในแต่ละระดับการประเมิน  อยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ รายการที่  2) ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของครูผู้สอน  รองลงมาคือ  รายการที่  7) คิดว่าควรดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง  และน้อยที่สุด  คือ  รายการที่  4) ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  ส่วนนักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6   ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาแต่ละรายการประเมิน  อยู่ในระมากทุกรายการ  โดยรายการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คือ  รายการที่  5) ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียน  และน้อยที่สุด  คือ  รายการที่  4)  ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนผู้เขียน : สำเริง จงรุ่งเรืองสิน
หน่วยงาน : โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
พุธ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554
เข้าชม : 3039

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 6 ครั้ง.


นวัตกรรมและเทคโนโลยี 5 อันดับล่าสุด

      เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกาศผลการเรียนทาง Internet 5 / มี.ค. / 2557
      วิธีการแก้ไขการเข้าใช้งาน Students2551 ไม่ได้ 26 / พ.ค. / 2555
      สัญญาณมือสัญญาณนกหวีด 3 / ส.ค. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้ดูแลระบบ : นายณภัทร ศรีละมัย : ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6